Informatīva sanāksme Salnavā par dabas parka „Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna izstrādi

Informatīva sanāksme Salnavā par dabas parka „Numernes valnis”  dabas aizsardzības plāna izstrādi

2018. gada 14. septembrī plkst. 14.00 Salnavas kultūras namā (Liepu ielā 1, Salnavā) notiks informatīva sanāksme par dabas parka „Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajiem 12 gadiem.
Dabas parks „Numernes valnis” ir Natura 2000 teritorija. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas kopējā platība ir 981 ha, un tā dibināta 2004. gadā. „Numernes valnis” ir viena no lielākajām Latvijas osveida grēdām, tā uzskatāma par unikālu ģeoloģisku un botānisku objektu. Teritorijai raksturīga liela floras daudzveidība – uz „Numernes vaļņa” sastopamas Latvijas dienvidaustrumu daļai raksturīgas sugas, bet reljefa pazeminājumos un purvos – reliktas dažu okeānisku augu sugu atradnes, purvi bagāti ar orhideju dzimtas sugām. Dabas parkā atrodas viena no Latvijā lielākajām un vitālākajām dzeltenās dzegužkurpītes atradnēm, kā arī plašas audzes veido meža silpurene. Vaļņa pakājē izveidojušies zāļu un pārejas purvi.
Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Numernes valnis” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
Sanāksmē klātesošie tiks informēti par dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros paredzētajām aktivitātēm, kā arī kārtību, kādā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem.
Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un visus pārējos, kam interesē dabas parka „Numernes valnis” turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana, iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!


Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 2018. gada 10. septembrim, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@biology.lv.
Aicināti visi interesenti!