17.septembrī Finanšu komitejas sēde Nr.17

17.septembrī Finanšu komitejas sēde Nr.17

Finanšu komitejas sēde Nr.17.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 17.septembrī plkst. 15:00


Darba kārtība:

1. Par ēkas Tilžas ielā 5 nomas līguma tālākās darbības vai laušanas iespēju izskatīšanu;
2. Par pabalsta piešķiršanu L. S.;
3. Par pakalpojuma maksas noteikšanu ēkā Kārsavas iela 24;
4. Par viena audzēkņa izmaksu noteikšanu Baltinavas vidusskolā
5. Par izmaksu bērna izmaksu noteikšanu Baltinavas vidusskolas pirmskolas izglītībai
6. Par grozījumiem Baltinavas novada saistošajos noteikumos Nr.1.”Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”;
7. Par grozījumiem Baltinavas novada pašvaldības 2018.gada štatu sarakstā:
8. Par grozījumiem 2018.gada 30.augusta Domes sēdes lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu LEADER projektam “Brieksīnes kapličas atjaunošana”;
9. Citi jautājumi.