Oktobra sēde Baltinavas novada domē

2015. gada 22.oktobra Baltinavas novada domes sēdē izskatāmie jautājumi

Sēdes sākums plkst 15:00

 1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 «Par Baltinavas novada budžetu 2015.gadam».
 2. Par noteikumu «Baltinavas novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu inventarizācijas noteikumi» apstiprināšanu.
 3. Par noteikumu «Izdevumu sadalījuma metodika par energoresursiem pa funkcionālajām kategorijām un struktūrvienībām Baltinavas novada domē».
 4. Par prioritāro ceļu noteikšanas sabiedriskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu pasākumam «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos».
 5. Par personas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
 6. Par amatu apvienošanas atļauju J.B.
 7. Par amatu apvienošanas atļauju D.L.
 8. Par amatu apvienošanas atļauju I.S.
 9. Par atļaujas izsniegšanu pirts būvniecībai.
 10. Par zemesgabalu iznomāšanu.
 11. Par konkursa „Baltinavas novada Gada cilvēks 2015" rezultātu apstiprināšanu.
 12. Par materiālo vērtību norakstīšanu.
 13. Par adrešu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem.