14.novembrī Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.12

14.novembrī Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.12

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.12
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 14. novembrī plkst. 14:00
DARBA KĀRTĪBA:

1. Par ēkas Tilžas ielā 5 tālāko izmantošanu.
2. Par nekustamā īpašuma „Zeltiņu mājas „ sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
3. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu ar M.Z.
4. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar A.L.
5. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar A.P.
6. Par Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves 2. kārtu.
7. Par Baltinavas novada iedzīvotāju lūguma izskatīšanu – iespējām santehniķa/elektriķa pakalpojumu saņemšanai Baltinavas novada iedzīvotājiem.
8. Par Baltinavas novada iedzīvotāju lūguma izskatīšanu – finansējuma piešķiršanu apauguma noņemšanai ūdens novades sistēmai 200m garumā.
9. Par dzīvokļa pabalstu 2019. gadam.
10. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”.
11. Informatīvi jautājumi.