Domes sēde 29.novembrī plkst.11.00

Domes sēde  29.novembrī plkst.11.00

Baltinavas novada domes sēde notiks 29.novembrī plkst.11.00 Sēžu zālē, 2.stāvā, Baltinavas novada domes ēkā, Kārsavas ielā 16.


Izskatāmo jautājumu saraksts:
1. Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu„Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” apstiprināšanu.
2. Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu„Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā” apstiprināšanu.
3. Par finansējuma piešķiršanu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas
programmas “Dejaspamati” akreditācijai.
4. Par Baltinavas novada pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klašu saraksta apstiprināšanu.
5. Par jaunas adreses piešķiršanu uz jaunizveidotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 006 0184 ``Riekstiņu mājas``
6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
8. Par Baltinavas novada domes 2018.gada 25.novembra lēmuma“Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu un īres maksas parāda atmaksas grafika apstiprināšanu” atcelšanu.