Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.12.

Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zālē (2.st.),

2015.gada 11.novembrī plkst. 11:00

DARBA KĀRTĪBA

  • 1.Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 «Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā»"
  • 2.Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11. «Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā»"
  • 3.Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam «Cīrulīši»
  • 4.Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam «Viesturiņi»
  • 5.Par Nolikuma projekta skiču konkursam «Labiekārtošanas darbi un tiltiņa izbūve» izskatīšanu
  • 6.Par grozījumiem Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānā izskatīšanu
  • 7.Par tarifu izskatīšanu ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas pakalpojumiem
  • 8.Par tarifu izskatīšanu pirts pakalpojumiem
  • 9.Par materiālā pabalsta piešķiršanu J. G. sakarā ar 75.gadu jubileju
  • 10.Citi jautājumi