Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde Nr.12

11.11.2015. plkst.12.00

1. Par budžeta izpildes gaitu.

2. Par grozījumiem budžetā (bāriņtiesas, MMS iesniegumi)

3. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 «Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā»"

4. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11. «Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā»"

5. Darba samaksas nolikums 2016.gadam.

6. Darbinieku amatu vienību un amatalgu sarakstu izskatīšana.

7. Citi jautājumi.