Novembra sēde Baltinavas novada domē

2015. gada 26. novembra Baltinavas novada domes sēdē izskatāmie jautājumi (sākums plkst. 15:00)

 1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 «Par Baltinavas novada budžetu 2015.gadam».
 2. Par Baltinavas novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.
 3. Par Baltinavas novada domes un Baltinavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstu 2015.gadam apstiprināšanu.
 4. Par Nolikuma skiču konkursam «Labiekārtošanas darbi un tiltiņa izbūve» apstiprināšanu.
 5. Par grozījumiem Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānā.
 6. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 «Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā».
 7. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11 «Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā».
 8. Par Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām.
 9. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām.
 10. Par nekustamā īpašuma „Viesturiņi«sadalīšanu.
 11. Par nekustamā īpašuma „Cīrulīši»sadalīšanu.
 12. Par atļauju paplašināt dīķi.
 13. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2010.gada 22.decembra lēmumā „Par adreses piešķiršanu".
 14. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2015.gada 25.marta lēmumā «Par Baltinavas novada domes maksas pakalpojumiem».
 15. Par Baltinavas novada pašvaldības sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem.
 16. Par tiešo līdzdalību SIA «ZAAO».
 17. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoļu rezultātu apstiprināšanu.
 18. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu izsoļu rezultātu apstiprināšanu.