Baltinavas vidusskolas skolēnu sasniegumi 2018./19.m.g.

Baltinavas vidusskolas skolēnu sasniegumi  2018./19.m.g.

“Mums nepieder nekas. Vienīgi laiks ir mūsu. Tikai laiku- bezgala steidzīgu un plūstošu daba nodevusi mūsu ziņā" (Seneka)


Kā skaista un plūstoša dziesma izskanējis kārtējais mācību gads Baltinavas vidusskolā. Steidzīgais laiks atgādina, cik būtiski to piepildīt ar sev svarīgo –zināšanām, prasmēm -visu, kas no katra laika sprīža mums dod ko būtisku savai izaugsmei un pilnveidei.
Līdztekus ikdienas mācību darbam krietna daļa skolēnu sevi pilnveido, papildus gatavojoties mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. 2018./19.m.g. divdesmit divi 2.-12.klašu skolēni jeb 19% no visa skolēnu kopskaita piedalījās un ieguva godalgotas vietas desmit starpnovadu, atklātajās un valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs .Kopumā iegūta 31 vieta: 1.vieta — 7, 2.vieta — 9, 3.vieta — 10, Atzinība — 5.


Jau par brīnišķīgu mūsu skolas tradīciju ir kļuvušas svinīgās līnijas ,kurās pateicamies audzēkņiem, kas ar ar savām spējām, prasmēm, gūstot labus panākumus dažāda līmeņa mācību priekšmetos olimpiādēs, konkursos un sacensībās, veido dzimtās skolas atpazīstamību sabiedrībā un sekmē arī personīgo intelektuālo izaugsmi.16.05.2019. notika mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētāju svinīgā godināšanas līnija, to ievadīja izjusti lirisks 8.klases audzēknes Sonoras Loginas paškomponētās dziesmas atskaņojums.


No skolas direktora Imanta Slišāna rokām skolēni saņēma iegūto godalgoto vietu apliecinošos diplomus ,bet no skolasbiedriem un skolotājiem- skaļus aplausus. Pateicības par skolēnu gatavošanu olimpiādēm, konkursiem un sacensībām direktors pasniedza arī pedagogiem.
2019.gada 29. maijā Baltinavas kultūras namā novada pašvaldības vadītāja Sarmīte Tabore pateicās visiem mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētājiem un pasniedza viņiem naudas balvas, kopumā- 425 eiro. Par audzēkņu sagatavošanu Pateicības saņēma arī skolotāji.


Tatjana Začeste, Baltinavas vidusskolas d.v. izglītības jomā