Veiksmīgi noslēdzies pirmais ESF projekta posms

Veiksmīgi noslēdzies pirmais ESF projekta posms

Baltinavas vidusskola ir vienīgā vispārizglītojošā skola Baltinavas novadā. Projekta atbalsta pasākumu plānā skola bija ietvērusi 3 aktivitātes sadaļā “MĀCĪBU SATURS”, divas no tām bija STEM un vides jomā un viena – multidisciplinārajā jomā.2017./18. m.g. no plāna tika realizēts atbalsta pasākums “Pedagoga palīgs sākumskolas un pamatskolas posmā”(multidisciplinārā joma).


Pedagoga palīgs (ar darba noslodzi 0,3 darba likmes ) vadīja individuālas nodarbības sākumskolas un jaunāko pamatskolas klašu izglītojamo spēju un mācīšanās prasmju attīstīšanai. Šajās nodarbībās skolēni gan ar mācību grūtībām, gan vispārējiem sasniegumiem saņēma konsultācijas mācību vielas labākai apguvei un attīstīja prasmi mācīties, pilnveidoja arī savas socializācijas prasmes, jo varēja komunicēt ar dažādu vecumu skolasbiedriem. Kopā ar skolotāju Rudīti Laganovsku audzēkņi mācījās arī plānot savu mācību darbu. Mācību gada noslēgumā izglītojamie ar mācīšanās grūtībām, pateicoties šīm individuālajām konsultācijām, saņēma pietiekamus mācību gada vērtējumus visos mācību priekšmetos.


2018./19. m.g. tika īstenots pasākums no STEM un vides jomas “Pedagoga konsultācijas matemātikā”(nodarbības vadīja matemātikas skolotāja Anita Keiša), kas ļāva izglītojamajiem pēc mācību vielas apguves matemātikas kontaktstundās nostiprināt prasmes un iemaņas vēl arī individuālajās konsultācijās. Šāda veida nodarbības ir ļoti nepieciešamas ne tikai skolēniem, kuriem matemātikas vielas apguve sagādā grūtības, bet arī izglītojamajiem, kuriem ir padziļināta interese par matemātiku kā pamatpriekšmetu nākamās izvēlētās profesijas apgūšanai. Pateicoties šai projekta atbalsta plāna aktivitātei, jau 2018./19. m.g. 1.semestra beigās vidējais apguves līmenis matemātikā izglītības programmās bija būtiski paaugstinājies, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu: 2017./18.m.g. – 5,6, 2018./19.mg. 1. sem. noslēgumā – 6,1 (analīzes dati no skolas pedagoģiskās padomes sēdes).


2018./19. m.g. pavasarī -15.05.2019.- notika plānotā aktivitāte “Mācību vizīte AHHA centrā(Tartu)” izglītojamajiem, lai raisītu interesi par dabaszinātņu mācību priekšmetiem un tālākām studijām šajā jomā. Šajā mācību braucienā devās divdesmit četri 2.- 12.klašu skolēni. Audzēkņi apmeklēja Zinātnes centru, planetāriju un Tartu Rotaļlietu muzeju.


Fizikas gada ietvaros piešķirtais finansējums skolā tika novirzīts jaunizveidotā Programmēšanas pulciņa vadītāja atalgojumam. Šajās interešu izglītības pulciņa nodarbībās,kuras vadīja informātikas skolotājs un programmētājs Artūrs Gusts, bija iesaistījušies 5.-9.klašu audzēkņi. Skolotāja vadībā zēni ar interesi apguva dažādas programmēšanas valodas, īpaši skolēnus saistīja HTML programmēšanas valoda .Otrā semestra laikā notika darbs pie skolas mājaslapas veidošanas, to datorklasē skolēniem, skolotājiem un citiem interesentiem prezentēja 30.05.2019.


31.05.2019. noslēdzas šī projekta 1.posms, nākamais ESF projekta posms sāksies 2019.gada 1.septembrī.
Projekta ietvaros piešķirtais finansējums ir ļoti būtisks izglītojamajiem tik ļoti vajadzīgo aktivitāšu organizēšanai skolās, īpaši skaitliski nelielajās lauku izglītības iestādēs.


Tatjana Začeste,
Baltinavas vidusskolas d.v. izglītības jomā,
projekta koordinatore Baltinavas novadā

Veiksmīgi noslēdzies pirmais ESF projekta posms 0Veiksmīgi noslēdzies pirmais ESF projekta posms 1Veiksmīgi noslēdzies pirmais ESF projekta posms 2Veiksmīgi noslēdzies pirmais ESF projekta posms 3Veiksmīgi noslēdzies pirmais ESF projekta posms 4Veiksmīgi noslēdzies pirmais ESF projekta posms 5Veiksmīgi noslēdzies pirmais ESF projekta posms 6Veiksmīgi noslēdzies pirmais ESF projekta posms 7Veiksmīgi noslēdzies pirmais ESF projekta posms 8Veiksmīgi noslēdzies pirmais ESF projekta posms 9Veiksmīgi noslēdzies pirmais ESF projekta posms 10Veiksmīgi noslēdzies pirmais ESF projekta posms 11