Aizvadīts Baltinavas vidusskolas 64.izlaidums

Aizvadīts Baltinavas vidusskolas 64.izlaidums

Jūnija sākumā izlaiduma svētkos sveicām Baltinavas vidusskolas 12. klases vienpadsmit absolventus- Megiju Bukšu, Ariadnu Grigorjevu, Ilzi Jermacāni, Jēkabu Kašu, Māru Laganovsku, Egiju Ločmeli, Daci Loginu, Eliju Loginu, Valteru Loginu, Rihardu Oļipovu un Pēteri Rakitovu.
Pasākuma ieskaņā pēc valsts himnas „Dievs, svētī Latviju!” svētku uzrunu teica gan skolas direktors, gan Baltinavas novada domes izpilddirektors Jānis Bubnovs. Par teicamām un izcilām sekmēm absolvente Egija Ločmele saņēma Ministru prezidenta Atzinības rakstu, bet par labām un teicamām sekmēm Māra Laganovska saņēma Baltinavas vidusskolas Atzinības rakstu. Balvu sporta skolas pateicības saņēma Ilze Jermacāne, Egija Ločmele un Dace Logina. Egija Ločmele kā skolas šī gada mācībās izcilākais absolvents saņēma apliecinājumu par piešķirto vienreizējo Valsts simtgades stipendiju.
Sveicot katru absolventu, svētku vadītāja Irēna Kaša nolasīja paša jaunieša rakstītās domas par viņa dzīves vērtībām, ko uz skatuves savilktajās vienpadsmit absolventu „dzīves līnijās” atrada divi eņģelīšu tēli. Muzikālajās pauzēs skanēja Balvu Mūzikas skolas vijolnieku ansambļa priekšnesumi, bet īpašu sveicienu savām ansambļa meitenēm- absolventēm veltīja vokālais ansamblis „Vērmelīte” un vadītāja Aija Nagle.
Svētkos izskanēja absolventu pateicības vārdi vecākiem, klases audzinātājai, visiem skolotājiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem, Baltinavas novada pašvaldībai. Savus ceļavārdus absolventiem vēlēja klases audzinātāja Anita Ločmele, pirmā klases audzinātāja sākumskolā Irēna Kaša, absolventu pirmsskolas audzinātāja Tatjana Leicāne, absolventu tuvākie skolasbiedri- 11. klase un audzinātāja Tatjana Začeste. Absolventu vecāki sveica savus lielos bērnus un pateicās skolai, apsveikumā nodziedot īpašu veltījuma dziesmu.
Svētki izskanēja sirsnīgi, mīļi, enerģētiski piepildīti, uzrunās un dziesmās skanēja arī latgaliešu valoda, radot tieši Baltinavai raksturīgo īpašo vietas izjūtu. Izlaiduma svētku izskaņā (jau kā tradīcija ik gadu) absolventi ar skolotājiem, sadevušies rokās, kopējā aplī dziedāja sirsnīgo un reizē tik spēcīgo dziesmu „Pi Dīveņa gari goldi…”.
Lai veiksme un Dieva svētība mūsu absolventiem dzīves ceļā! „Dūd, Dīveņ, kolnā kuopt, na nu kolna lejeņā, dūd, Dīveņ, ūtram dūt, na nu ūtra meili lyugt…”


I.Slišāns, Baltinavas v-skolas direktors