Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde tiek pārcelta uz 19.jūliju

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde tiek pārcelta uz 19.jūliju

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.8 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Sēžu zālē (2.st.), 2019.gada 19. jūlijā plkst. 10:00.


DARBA KĀRTĪBA
1. Par dzīvokļu rindas izskatīšanu.
2. Par A.K. iesniegumu ar lūgumu atļaut celt pirti savā īpašumā.
3. Par M.S. iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu.
4. Par A.K. iesniegumu ar lūgumu noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi.
5. Par A.K. iesniegumu ar lūgumu noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi.
6. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošo ēku lietošanas mērķa maiņu.
7. Par zemesgabala iznomāšanu z.s. „Kaņepes”.
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.K..
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.L..
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I.S..
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J.P..
12. Par zemesgabala iznomāšanu E.B..
13. Par VARAM iebildumiem sakarā ar Baltinavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8.
14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”.
15. Informatīvi jautājumi.