Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 13.augustā plkst.11:00

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 13.augustā plkst.11:00

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.10. notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2019.gada 13.augustā plkst. 11:00.


Darba kārtība:

1. Par O.L. iesniegumu ar lūgumu atļaut nocirst koku.
2. Par E.P. iesniegumu ar lūgumu atļaut nocirst koku.
3. Par I.S. iesniegumu ar lūgumu atsavināt zemes gabalu.
4. Par zemes nomas līguma laušanu ar J.V.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā.
6. Par nomā nododamo zemes gabalu saraksta publicēšanu.
7. Par VARAM iebildumiem sakarā ar Baltinavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8.
8. Par dzīvokļu rindas izskatīšanu.
9. Par tiesībsarga vēstuli.
10. Citi jautājumi.