Baltinavas novada domes sēde 26.septembrī

Baltinavas novada domes  sēde 26.septembrī

Baltinavas novada domes sēde nr.15 notiks 2019.gada 26.septembrī, plkst.11:00, Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.).


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2018.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Baltinavas novada pašvaldības nolikums”.
2. Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baltinavas novadā”.
3. Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2019. gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Baltinavas novada pašvaldībā”.
4. Par nekustamā īpašuma “Akmentiņi”atsavināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma “Tīreļi” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
6. Par zemes nomas līguma laušanu ar A. L.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda pakāpenisku samaksu.
8. Par zemesgabala iznomāšanu ZS „Kaņepes”.
9. Par zemesgabala nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
10. Par noteikumu “Par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Baltinavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
11. Par Baltinavas novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikuma apstiprināšanu.
12. Par Baltinavas novada pašvaldības dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu konkursā, iesniedzot projektu „Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve 3.kārta”.
13. Par Atzinības rakstu pasniegšanu.
14. Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „No hobija uz biznesu” izmaksu tāmes apstiprināšanu.
15. Par parāda izglītības iestādei dzēšanu.
16. Par Baltinavas novada domes goda balvas „Baltinavas novada lepnums 2019” nolikuma apstiprināšanu
17. Par dzīvojamās telpas īzīrēšanu.
18. Par Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām apstiprināšanu.
19. Par izglītības iestāžu vadītāju atlīdzības noteikšanu 2019. gada septembrim — decembrim.
20. Par mērķdotāciju interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sadalījumu periodam no 01.09.2019. līdz 31.12.2019.
21. Par atvaļinājuma piešķiršanu Baltinavas novada domes priekšsēdētājai.
22. Par grozījumiem Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstā 2019.gadam.
23. Par Baltinavas novada domes viedokli Administratīvi teritoriālās reformas jautājumā.