Baltinavas novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu

Baltinavas novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu

Baltinavas novada dome reģ. Nr. 90009115590, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594, pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Tīreļi” kadastra Nr. 3844 001 0203, kas atrodas Baltinavas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2,5 ha platībā. Izsoles sākumcena – EUR 4486,09 (četri tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro un deviņi centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Baltinavas novada domes mājaslapā www.baltinava.lv vai Baltinavas novada domē Kārsavas ielā 16, Baltinavā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Baltinavas novada domes informatīvajā izdevumā – „Baltinavas vēstis”, laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”, Baltinavas novada domes mājas lapā www.baltinava.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Baltinavas novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 4.novembra plkst. 16.30, Baltinavā, Kārsavas ielā 16.
Visiem pretendentiem līdz 2019.gada 4.novembra plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 448,61 — (četri simti četrsdesmit astoņi euro un sešdesmit viens cents). Baltinavas novada domes Reģ.Nr.90009115590, bankas kontā: AS “SEB” banka, konts LV58UNLA0050020376888 un reģistrācijas maksu EUR 20.00 (divdesmit euro, 00 centi), Baltinavas novada domes Reģ.Nr.90009115590, bankas kontā: AS “SEB” banka banka” konts: LV27UNLA0050019759750.
Izsole notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, 2.stāvā sēžu zālē, 2019.gada 20. novembrī plkst. 10:00.