Satiksmes ministrijas atbilde novada iedzīvotājiem un lauksaimniekiem

Satiksmes ministrijas atbilde novada iedzīvotājiem un lauksaimniekiem

Baltinavas novada iedzīvotāji un lauksaimnieki griezās ar lūgumu pie Satiksmes ministrijas par ceļa Tilža-Baltinava V460 pārbūvi veicot seguma atjaunošanu ar divkāršo virsmas apstrādi. Lūgumu parakstīja 93 novada iedzīvotāji un uzņēmēji. Savu lūgumu pamatoja ar to, ka ceļa segums ir sliktā kvalitātē, ceļa klātne ir bedraina, vasarā veidojas tā saucamā «trepe». Rudeņos un pavasaros vietām ceļš ir grūti izbraucams. Lauksaimnieki šo ceļu izmanto ne tikai, lai nokļūtu līdz novada centram, bet arī, lai aizvestu savu graudkopības produkciju līdz realizācijas vietai «Tilžas rapsis». Piena realizācijas saimniecībām ikdienu jāizved saražotais piens. Ceļa sliktās kvalitātes dēļ lauksaimniekiem rodas papildus izmaksas, ko rada degvielas, smērvielu patēriņa pieaugums un transporta remonts.

Tāpat arī pārējie novada iedzīvotāji izmanto šo ceļu, lai nokļūtu līdz novada centram – uz skolām, pie ārsta, līdz pastam un tirdzniecības vietām.

Vēstulē tika atzīmēts, ka negatīvi ceļa seguma kvalitāti ietekmē uzņēmuma SIA «Compaqpeat» lielie autofurgoni, kas transportē šī uzņēmuma produkciju, ceļš faktiski nav paredzēts smagsvara autotransporta plūsmai, tā seguma kvalitāte katastrofāli pasliktinās.

Šo novada iedzīvotāju lūgumu atbalstīja arī Baltinavas novada Sociālo un saimniecisko lietu komiteja oktobra komitejas sēdē.

2015.gada 19.novembrī Satiksmes ministrija sniedza atbildi ar skaidrojumu novada iedzīvotājiem un lauksaimniekiem.Iepazīstināšu novada iedzīvotājus ar vēstules saturu.

«Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi“ speciālistiem ir izskatījusi vēstuli par valsts vietējā autoceļa V460 Tilža-Baltinava brauktuves seguma divkāršo apstrādi.

Valsts autoceļu sakārtošana tiek plānota atbilstoši Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam un Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam izvirzītajiem mērķiem, kas paredz līdz 2020.gadam valsts vietējiem autoceļiem ar grants segumu veikt tikai ikdienas uzturēšanas un grants seguma atjaunošanas darbus.Ņemot vērā kravas transporta intensitāti, autoceļa V460 Tilža-Baltinava brauktuves seguma divkāršās virsmas apstrāde netiek plānota.

Informējam, ka 2014.gadā autoceļa V460 Tilža-Baltinava posmam km 7,00-19,01 tika veikta ūdens atvades sistēmas sakārtošana. 2016.gadā plānots posmā km 0,00-7,00 veikt ūdens atvades sistēmas sakārtošanu un grants seguma atjaunošanu.

Koriģējot Valsts autoceļu sakārtošanas programmu, izvērtēsim iespējas tajā iekļaut autoceļa V460 Tilža-Baltinava km 7,00-19,01 grants seguma atjaunošanu.

Līdz iespējai būtiski uzlabot autoceļa V460 Tilža-Baltinava stāvokli tiks nodrošināta autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei».

Gribu pateikt Paldies visiem novada iedzīvotājiem, kuri izteica savu viedokli parakstot lūgumu Satiksmes ministrijai. Paldies veikala «Pie Ieviņas» īpašniecei Antoņinai Jevdakimovai un veikala darbiniecēm Veltai Ločmelei, Sarmītei Kašai un Anastasijai Loginai par sniegto atbalstu parakstu vākšanā!

Teksts: Baltinavas novada deputāte Sarmīte Tabore