Finanšu komitejas sēde 16.oktobrī

Finanšu komitejas sēde 16.oktobrī

Finanšu komitejas sēde Nr.12. notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2019. gada 16. oktobrī plkst. 10:00.


Darba kārtība:
1. Par 2019. gada budžeta izpildi 9 mēnešos.
2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”.
3. Par iestāžu/struktūrvienību iekšējiem budžeta grozījumiem.
4. Par personu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un pakalpojumu apmaksu.
5. Par darbinieku pilnvarotās pārstāves D.Ločmeles iesniegumu.
6. Par tāmes apstiprināšanu projektam „Kamermūzikas koncerts – Garām slīdošie mirkļi”.
7. Par projektu ideju izskatīšanu dalībai LEADER projektos.
8. Citi jautājumi.