Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 16.oktobrī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde  16.oktobrī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.12. notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2019.gada 16.oktobrī plkst. 15:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par dzīvokļa parādu.
2. Par personu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un pakalpojuma apmaksu.
3. Par pabalstu aprūpei mājās.
4. Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma „Kāpostiņi” sadalei apstiprināšanu.
5. Par zemes gabala ar kadastra numuru 3844 002 0152 tālāku izmantošanu.
6. Par atsavināmajiem zemes gabaliem.
7. Par nomā nododamajiem zemes gabaliem.
8. Par S.M. iesniegumu.
9. Par koku lapu un augu atlieku dedzināšanu.
10. Par lūgumiem uzņemšanai dzīvokļu rindā.
11. Par ēkas Tilžas ielā 5 pārņemšanu.
12. Informatīvi jautājumi.