Domes sēde 24.oktobrī

Domes sēde 24.oktobrī

Baltinavas novada domes sēde nr.16 notiks 2019.gada 24.oktobrī, plkst.11:00, Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.).


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”.
2. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2019.gada 26.septembra noteikumos “Par goda balvu „Baltinavas novada lepnums 2019”.
3. Par Baltinavas novada pašvaldības noteikumu “Dokumentu aprites kārtība Baltinavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma „Kāpostiņi” sadalei apstiprināšanu.
5. Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa FIAT DUCATO izsoles atzīšanu par nenotikušu un autobusa nodošanu metāllūžņos.
6. Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – ekskavatora EO 3322 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
7. Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – piekabes PSE izsoles rezultātu apstiprināšanu.
8. Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora T-40 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
9. Par G.L. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
10. Par N.V. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
11. Par kamermūzikas koncerta “Garām slīdošie mirkļi” tāmes apstiprināšanu.
12. Par Atzinības raksta pasniegšanu I.B.
13. Par zemesgabala iznomāšanu S.M.
14. Par Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
15. Par līgumsaistību izbeigšanu ar biedrību “Sukrums”.