Globālā izglītība- iespēja izprast sevi un pasauli

Globālā izglītība- iespēja izprast sevi un pasauli

Baltinavas vidusskola projektā

„Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos"

(Nr.DCI-NSAED/2012/280-401)

Kopš 2013. gada rudens Baltinavas vidusskola kopā ar citām Latvijas skolām (kopā 21 skola visā valstī) iesaistījusies projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos".Projekta pieteikumā toreiz rakstījām: „Globālie procesi ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa. Tas vairs nav tikai teorētisks materiāls mācību grāmatā, tā ir ikdiena mums līdzās.«Divu gadu laikā šie vārdi kļuvuši vēl aktuālāki. Karš Ukrainā, Sīrijā, tā sauktā „islāma valsts», terorakti, arvien pieaugošā un grūti kontrolējamā bēgļu plūsma Eiropas virzienā, procesi, ko dažādi analītiķi pat atļaujas saukt par kultūru, civilizāciju sadursmi. Šodienas norises, kuru cēloņsakarības balstās pagātnes notikumos un kas nosaka pasaules attīstības nākotnes scenārijus.

Projekta īstenotājs ir Izglītības attīstības centrs (IAC), sadarbības partneri: Līdsas Attīstības izglītības centrs (Lielbritānija) un biedrība „Mondo" (Igaunija), asociētais partneris: Britu padome Latvijā. Projektu finansē Eiropas Savienība Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid" programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības interesi un izpratni par globālo izglītību (GI) un līdzdalību globālajā izglītībā, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.

„Kā labāk dzīvot labākā pasaulē?"- tāds ir projekta moto. Uz šo jautājumu tiek meklētas atbildes, apskatot galvenās globālās izglītības (GI) satura tēmas- globalizācija un globālās kopsakarības, migrācija- draudi un iespējas, drošība- personīgā, reģionālā un globālā, cilvēktiesības, ilgtspējīga attīstība- vides un klimata jautājumi, tirdzniecība un starpvalstu ekonomiskās attiecības, starpkultūru attiecības, vērtības un uzskati u.c. GI liek padomāt, kā būt gudram mediju lietotājam; kādi ir mani patēriņa ieradumi un kā tie ietekmē manu veselību, maku un planētu; kā sadzīvot dažādām vērtībām kopīgā dzīves telpā; kā novērtēt savu vietu globālajā darba tirgū un vēl daudzi, daudzi jautājumi.

Projekta sadarbības koordinatore Ingūna Irbīte vienā no semināriem uzsvēra, ka globālā izglītība paveriespēju labāk saprast sevi un pasauli, mācīties efektīvi un aizraujoši, iekļauties aktuālās norisēs! Baltinavas vidusskolas GI projekta skolotāju komanda ir ļoti pateicīga par šo iespēju. Divu gadu laikā apmeklēti aizraujoši semināri, kuros skolotāji, aktīvi darbojoties, izbaudot daudzveidīgas darba formas, mācās paši, bet pēc tam iegūto pieredzi, zināšanas, metodiskos materiālus izmanto skolā- mācību priekšmetu unklases audzinātāja stundās, dažādos pasākumos. Skolotāji vēstures, politikas un tiesību, ģeogrāfijas, kulturoloģijas, sociālo zinību, klases audzināšanas stundās, pasākumos aprobēja projekta gaitā izveidotos mācību materiālus. Lai kolēģus iepazīstinātu ar globālo izglītību, GI tematika un praktiska darbošanās tika iekļauta gan pedagoģiskās padomes sēdes, gan klašu audzinātāju metodiskās komisijas darba kārtībā. Savas ģimenes „migrācijas kartes" ar interesi ir kopīgi veidojuši bērni un vecāki klases vecāku sapulcē. Ar gandarījumu atceramies projekta pirmajā gadā skolā organizēto globālās izglītības pēcpusdienu „Identitāte un kultūru daudzveidība", jaukā atmiņā ir projekta komandas koordinatoru Dainas Zelmenes un Ingūnas Irbītes ciemošanās Baltinavā. Šoruden, oktobrī Baltinavas vidusskolā vēstures skolotāju starpnovadu metodiskajā seminārā globālās izglītības nodarbību kolēģiem vadīja Inta Ludborža.

Ikvienam interesentam bagāta informācija, idejas, materiāli un resursi, kā arī norādes, saites uz informācijas avotiem atrodamas projekta mājas lapā www.globalaizglitiba.lv.

3.-4. decembrī skolu komandas Siguldā tiksies projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" izvērtējuma un ilgtspējas plānošanas seminārā. Mēs zinām- atkal būs jaunas idejas, oriģinālas darba metodes, aizraujoši pieredzes stāsti un, protams, atkalredzēšanās prieks. Tā būs jauna enerģijas deva, ko paņemt līdzi uz skolu un dalīties ar to.

Baltinavas vidusskolas globālās izglītības projekta komanda- Lilita Kūkoja, Inta Ludborža, Irēna Kaša un Imants Slišāns pateicas Izglītības attīstības centram (IAC) un projekta vadības brīnišķīgajai komandai!Sirsnīgs paldies!

Teksts: Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas direktors


Globālā izglītība- iespēja izprast sevi un pasauli 0