Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 16. jūnijā plkst. 14:30


DARBA KĀRTĪBA
1. Par Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektora J. Bubnova iesniegumu.
2. Par P.L. iesniegumu ar lūgumu atļaut iegādāties zemes gabalu.
3. Par S.B. iesniegumu ar lūgumu atļaut nodot apakšnomā zemes gabalu.
4. Par SIA „Dižozols” iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
5. Par Baltinavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Viršu kalns” un „Kiševka-1” izsoles noteikumiem.
6. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
7. Par zemes gabalu iznomāšanu.
8. Par nomā nododamo zemes gabalu saraksta publicēšanu.
9. Par G.L. sociālā pakalpojuma apmaksu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.
10. Par nekustamo īpašumu sakārtošanas problēmām Baltinavas ciemā.
11. Informatīvi jautājumi.