Dome sēdes Jautājumu saraksts 23 jūlija sēdei

Dome sēdes Jautājumu saraksts 23 jūlija sēdei

Jautājumu saraksts 2020.gada jūlija sēdei


1. Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu “Baltinavas novada teritorijas uzturēšanas un kopšanas noteikumi” apstiprināšanu.
2. Par grozījumu Baltinavas novada domes Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā 2020.gadam.
3. Par noteikumu “Noteikumi par Baltinavas novada pašvaldības atvaļinājuma pabalsta apmēra noteikšanu un izmaksas kārtību” apstiprināšanu.
4. Par deklarētās dzīvesvietas adreses anulēšanu fiziskai personai.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar fizisku personu.
7. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dokumentālās filmas “Miers.Robeža.Tilts” un Masļenku traģēdijas 80.gadu atceres pasākumam.
9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu mākslas plenēram “Viļakas iela – viena no vecākajām ielām Baltinavā”.
10. Par Baltinavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
11. Par amatu savienošanas atļauju.