Baltinavas vidusskolas absolventi saņem atestātus

Baltinavas vidusskolas absolventi saņem atestātus

25. jūlijā vienpadsmit Baltinavas vidusskolas absolventi saņēma vidējās izglītības atestātus un centralizēto eksāmenu sertifikātus. Skolas direktors un absolventu klases audzinātāja Tatjana Začeste ar nozīmīgā izglītības dokumenta saņemšanu sveica Jāni Doroškevicu, Ilutu Keišu, Alisi Kokoreviču, Agritu Luīzi Kušniri, Airitu Ločmeli, Patrīciju Ločmeli, Raivi Loginu, Līnu Punduri, Ivo Benediktu Skabu, Andželu Slišāni un Salviju Supi.
Četras jaunietes par saviem sasniegumiem saņēma dažādus apbalvojumus. Baltinavas vidusskolas atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm saņēma Iluta Keiša. Latgales plānošanas reģiona pateicības rakstus par labām un teicamām sekmēm un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē saņēma Agrita Luīze Kušnire, Līna Pundure un Airita Ločmele. Latvijas Republikas Ministru prezidenta pateicības rakstu par teicamām un izcilām sekmēm saņēma Agrita Luīze Kušnire. Viņa arī saņēma apliecinājumu par valsts simtgades stipendijas piešķiršanu (jau vairākus gadus valsts piešķir vienreizēju stipendiju katras Latvijas vidusskolas mācībās izcilākajam absolventam).
Nav jākaunas par mūsu absolventu centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem (gan salīdzinot ar citām kaimiņu novadu skolām, gan ar vidējiem rādītājiem valstī). Lai gan skaitļi, balles un procenti dzīvē nav izšķirošais, tomēr CE nosaka absolventu konkurētspēju, stājoties augstskolās. Pēc CE rezultātiem vērtē arī skolas. Jānosauc daži šī gada visaugstākie CE individuālie rādītāji- Iluta Keiša angļu valodas eksāmenā ieguvusi 95 %, Agrita Luīze Kušnire ieguvusi 94 % angļu valodas eksāmenā un 94 % latviešu valodas eksāmenā. Tie ir ļoti augsti sasniegumi! Arī daudzi citi mūsu absolventu iegūtie rezultāti ļoti priecē. Par spīti sarežģītajai Covid-19 radītajai situācijai un attālinātajam mācību procesam, jaunieši veiksmīgi finišējuši vidējās izglītības ieguves ceļā. Paldies par darbu un tā rezultātiem mūsu 12. klases absolventiem, klases audzinātājai un mācību priekšmetu skolotājiem! Paldies par atbalstu 12.klasi beigušo jauniešu vecākiem!
Lai mūsu absolventiem izdodas sasniegt savus mērķus dzīvē!


Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

Baltinavas vidusskolas absolventi saņem atestātus 0Baltinavas vidusskolas absolventi saņem atestātus 1Baltinavas vidusskolas absolventi saņem atestātus 2