Noslēgusies vides izglītības skola “Ej purvā!”

Noslēgusies vides izglītības skola “Ej purvā!”

8.oktobrī Baltinavas vidusskolā aizsākās vides izglītības skola “Ej purvā!” ar mērķi iepazīstināt skolēnus vairāk ar purvu kā ekosistēmas daļu dabā, tā saimniecisko nozīmi, rekreācijas iespējām un dabas aizsardzību. Finansiālu atbalstu vides izglītības skolai sniedza Baltinavas novada dome, kur galvenā iniciatīva par šādas skolas veidošanu piederēja novada domes priekšsēdētājai Sarmītei Taborei. Vēlāk Baltinavas vidusskolas direktora Imanta Slišāna un skolotājas Solvetas Loginas vadībā notika idejas īstenošana. Vides izglītības skolā kopā piedalījās 23 skolēni. Atklājot nodarbības, katrs skolēns dāvanā saņēma speciālas daudzreiz lietojamās metāla pudeles, tādā veidā kļūstot par nelielu solīti dabai draudzīgāks.
Pirmo nodarbību skolēniem vadīja Dabas Aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centra vadītāja Regīna Indriķe. Viņa sniedza informāciju un spēlēja vides spēles kopā ar skolēniem par Latvijas īpaši aizsargājamajām teritorijām. Nodarbību laikā apskatīja arī tēmu par mitrājiem Latvijas dabā, kur ieskaitīti ir arī purvi. Lai pievērstu skolēnu lielāku uzmanību, trešās nodarbības laikā vadītāja uzstājās āpša tērpā, iepazīstinot ar Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda kampaņu, kuras mērķis ir mainīt sabiedrības ieradumus dodoties atpūsties dabā un neatstāt atkritumus, “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”. Skolēni nodarbību laikā uzzināja, kādi objekti iekļauti dabas aizsardzībā Latvijas teritorijā, izprata, kāpēc nepieciešams aizsargāt dabu un to saglabāt, uzzināja mitrāju veidus, to rašanos un nozīmi, teorētiski iepazinās ar Baltinavas teritorijā pieguļošo purvu biotopiem un nozīmi.
10.oktobrī vides izglītības skolas dalībnieki devās braucienā uz Teirumnīku purva taku Lubāna klānos (Nagļu pagastā), kur ekskursiju purvā vadīja vides gide Anna Macāne. Braucot pa ceļam A.Macāne izstāstīja, kā radusies vieta Īdeņa un kāpēc tai nosaukums ir tieši tāds. Vēlāk, nokļūstot purvā, gide iepazīstināja ar Teirumnīku purva īpatnībām, augu un dzīvnieku valsti. Skolēniem bija iespēja pašiem doties takā un apskatīt augu valsti purva ekosistēmā. Skolēni iepazina purvu kā Latvijas dabas neatņemamu sastāvdaļu. Pēc ekskursijas tika noskaidroti arī svarīgākie jautājumi par redzēto, apskatīts Lubānas ezers, tūristu bāze “Bāka” un Gaigalavas centrs, kur arī pusdienots.
16.oktobrī rīta pusē Vides izglītības skolas dalībnieki apmeklēja z.s. „Paipalas” Safronovkā un iepazinās ar saimniecību, kas nodarbojas ar dzērveņu audzēšanu. Ekskursiju vadīja saimniecības pārzinis Egīls Ļvovs. Skolēniem bija iespēja saprast, ka purvs ir būtisks saimnieciskās darbības resurss. Savukārt pēcpusdienā visi devās ekskursijā uz Stompaku purvu, kur skolotājas Intas Ludboržas vadībā, skolēni iepazinās ar purvu kā vēsturisku notikumu neatņemamu sastāvdaļu II Pasaules kara laikā. Dalībnieki izzināja purvu vēstures skatījumā. Skolotāja pirms ieiešanas purvā katram deva savu uzdevumu, tādā veidā mēģinot iejusties tā laika partizānu lomā. Nodarbību laikā uz purva salas skolotāja ļāva izjust tā laika dzīvi bunkurā un aicināja visus iekāpt vecajā ierakumā! Pēc pastaigas dabā dalībnieku izsalkumu remdēja viegls launags Susāju pagasta Vēršukalna muzejā, kur apskatīja arī seno klēti un tajā ievietoto ekspozīciju. Turpinot ceļu, skolēni izmantoja jauno iespēju pabūt Viļakas ezera salā un devās pāri ezeram pa pontontiltu.
21.oktobrī, kas bija vides skolas noslēguma diena, dalībnieki devās ekskursijā uz Lielo Ķemeru tīreli, kur bija paredzēta praktiska nodarbība pēc L. Liepiņas darba uzdevumiem par purva ekosistēmu un nozīmi. Nodarbību vadīja skolotājas Zane Ozoliņa un Solveta Logina. Skolēni purvu redzēja skatā no augšas ar plašu akaču ezeru ainavu. Lielā Ķemeru tīreļa apmeklējums ļāva iepazīt purva ekosistēmu Latvijas Rietumu daļā. Purvs parāda valsts nozīmes dabas bagātību un rekreācijas resursus Latvijā kopumā. Tas parādīja skolēniem arī pozitīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas Latvijā ar noteiktu izglītojošu mērķi. Šāda veida ekskursijas veicina skolēna personības, vispusīgas attīstības un pieredzes veidošanu turpmākajai dzīvei. Tā kā daudzi skolēni nebija bijuši pie jūras, tad noslēgumam vēl visiem tika radīts mazs prieks, apmeklējot Baltijas jūru Rīgas līča krastā. Vides skolas noslēgumā dalībnieki aizpildīja atsauksmju anketas un norādīja, ka visvairāk ir paticis pabūt Lielajā Ķemeru tīrelī, Stompaku purvā ar savu vēsturisko pienesumu un z.s.”Paipalas” dzērveņu audzētavā. Skolēni ir izteikuši domas, ka nākamā vides skolas tēma varētu būt par mežiem, ūdeņiem, pilsētām u.c. Skolēnu un viņu vecāku vārdā gribas izteikt pateicību Baltinavas novada domei par atrasto finansējumu un radīto iespēju saturīgā apkārtējās dabas vides izzināšanā.


Vides skolas „Ej purvā!” vadītāja
Solveta Logina

Noslēgusies vides izglītības skola “Ej purvā!” 0Noslēgusies vides izglītības skola “Ej purvā!” 1Noslēgusies vides izglītības skola “Ej purvā!” 2Noslēgusies vides izglītības skola “Ej purvā!” 3Noslēgusies vides izglītības skola “Ej purvā!” 4Noslēgusies vides izglītības skola “Ej purvā!” 5Noslēgusies vides izglītības skola “Ej purvā!” 6Noslēgusies vides izglītības skola “Ej purvā!” 7