Finanšu komitejas Nr.2. turpinājums

Finanšu komitejas Nr.2. turpinājums

Komiteja notiks attālināti.
Finanšu komitejas Nr.2. turpinājums
2021. gada 25. janvārī, plkst. 14:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par dalību likumā “Par valsts budžetu 2021. gadam” noteiktajā prioritārajā investīciju projektā.
2. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0435 Dārza iela 16, Baltinava, Baltinavas novads atsavināšanu un izsoles noteikumu izskatīšanu.
3. Informatīvie jautājumi.