Baltinavas novada domes sēde Nr. 2.

Baltinavas novada domes sēde Nr. 2.

Domes sēde notiks attālināti.
Baltinavas novada domes sēde Nr. 2.
2021. gada 28. janvārī plkst. 11:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu Nr.2/2021 “Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu.
2. Par Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2021. gadā.
3. Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas darba finansēšanu un atlīdzības noteikšanu vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem 2021. gada Balvu novada domes vēlēšanu sagatavošanā.
4. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 2021. gadā.
5. Mērķdotācijas – interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījums periodam no 01.01.2021. līdz 31.08.2021.
6. Par finansējuma piešķiršanu Latgales Vēstniecībai “GORS” latgaliešu kultūras gada balvai “Boņuks 2020”.
7. Par ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas mazināšanai” tāmes apstiprināšanu.
8. Par “Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns Baltinavas novada pašvaldībā 2018. — 2020.gadiem” aktualizāciju līdz 2021. gada 1. jūlijam.
9. Par Baltinavas novada attīstības programmas 2012. — 2018. Investīciju plāna aktualizēšanu.
10. Par izmaiņām Novērtēšanas un Izsoļu komisijas sastāvā.
11. Par kustamas mantas mikroautobusa “Ford Transit” nodošanu atsavināšanai.
12. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0435 Dārza iela 16, Baltinava, Baltinavas novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
13.Par nekustamā īpašuma “Kristīgā speciālā internātskola” otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
14. Par parāda atmaksas grafika sastādīšanu.
15. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2020. gada 29. decembra (protokols Nr.18) lēmumā 17. & “Par papildinājumiem 2018.gada 28.jūnija Baltinavas novada domes lēmumā Nr. 9 “Par nekustamā īpašuma sadalīšanu”, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0476, 3844 003 0481 un 3844 003 0499.
16.Par Baltinavas novada pašvaldības nolikuma “Baltinavas novada Sniega skulptūru konkursa” apstiprināšanu.
17. Grozījumi 2020. gada 22. oktobra lēmumā Nr. 14 & 13 “Par goda balvas „Baltinavas novada lepnums — 2020” rezultātu apstiprināšanu un Atzinības rakstu piešķiršanu”.