Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.2

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.2

Komitejas sēde notiks attālināti.
Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.2
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2021.gada 16. februārī plkst. 12:00


DARBA KĀRTĪBA
1. Par J.G. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
2. Par V.C. iesniegumu „Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”.
3. Par V.K. iesniegumiem „Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”.
4. Par J.V. iesniegumu par pieteikšanos uz zemes gabala nomas tiesībām.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Zaļmuiža”.
6. Par nekustamā īpašuma „Bērzukalns” sadali.
7. Par SIA Grano E iesniegumu.
8. Par ceļazīmes uzstādīšanu uz pašvaldības autoceļa.
9. Par tālāku rīcību nekustamajam īpašumam „Baltinavas Kristīgā internātskola”.
10. Par iespēju uzsākt procesuālās darbības meliorācijas sistēmas noteikšanai par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu.
11. Informatīvi jautājumi.