Baltinavas novada domes sēde Nr. 4.

Baltinavas novada domes sēde Nr. 4.

Domes sēde notiks attālināti
Baltinavas novada domes sēde Nr. 4.
2021. gada 25. februārī, plkst.11:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Baltinavas novada domes biznesa ideju projekta “Mana biznesa ideja Baltinavā” konkursa nolikuma apstiprināšanu.
2. Par Baltinavas novada pašvaldības nolikuma “Sieviešu dienas auto/ foto brauciens” apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem 2021.gada 28.janvāra Baltinavas novada pašvaldības nolikumā “Baltinavas novada Sniega skulptūru konkurss” .
4. Par pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu.
5. Par papildus finansējuma piešķiršanu granta idejai ``Mana biznesa ideja Baltinavā``.
6. Par ceļa zīmju uzstādīšanu un pašvaldības autoceļa Vasiliški- Svātūne – Jorzova.
7. Par vecāku līdzfinansējuma maksas atcelšanu uz ārkārtējās situācijas laiku.
8. Par Baltinavas novada domes nekustamā īpašuma – “Kristīgā speciālā internātskola” ar kadastra numuru 3844 003 0358, kas atrodas Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads atkārtotās (3) izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0435 Dārza iela 16, Baltinava, Baltinavas novads izsoles apturēšanu.
10. Par nekustamā īpašuma „Lazdulejas” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
11. Par nekustamā īpašuma „Liepavoti” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
12. Par nekustamā īpašuma „Liepavoti” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zaļmuiža” Baltinavas novadā.
14. Par nekustamā īpašuma “Bērzukalns” sadali un atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei.