Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoli

Domes sēdē 22.04.2021. tika apstiprināti «Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Svētaunes, Motrīnes, Obeļovas ezeros 2021. gadā izsoles noteikumi».
Izsole tiks rīkota starp tām personām, kuras ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc sludinājuma par Izsoli publicēšanas būs pieteikušās par zvejas nomas tiesību pretendentiem.

Izsole notiks Baltinavas novada domes ēkā Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā.


Plašāka informācija pielikumā.