Finanšu komitejas sēde Nr.8 notiks 2021.gada 20.maijā

Finanšu komitejas sēde Nr.8 notiks attālināti 2021.gada 20.maijā plkst. 14:00.
DARBA KĀRTĪBA:

1. Par budžeta grozījumiem iestāžu/struktūrvienību budžetos.
2. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Baltinavas novada pašvaldības investīciju projekta “Kaši-Surikova-Buksti ceļa atjaunošanas darbi” realizēšanai.
3. Par papildus finansējuma piešķiršanas iespējām Baltinavas vidusskolai telpu remontam.
4. Par Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” iesnieguma izskatīšanu.
5. Citi jautājumi.