Domes sēde 27.maijā plkst.11.00

Baltinavas novada domes sēde Nr.9.
Kārsavas iela 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Kultūras nama Foajē telpā, 2021.gada 27.maijā, plkst.11:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2021 ``Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam``
2. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”
3. Par grozījumiem Baltinavas novada pašvaldības noteikumos „Kārtība, kādā organizējami nodarbinātības pasākumi skolēniem 2021. gada vasaras brīvlaikā Baltinavas novadā”
4. Par Baltinavas novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata rādītāju apstiprināšanu
5. Par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018. Investīciju plāna aktualizēšan
6. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2021.gada 14.janvāra lēmumā «Par Baltinavas novada pašvaldības iestāžu/struktūrvienību darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu»
7. Par dalību investīciju projektā Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai un aizņēmuma ņemšanu autoceļa “Kaši – Surikova — Buksti” atjaunošanas darbiem
8. Par Baltinavas novada domes Atklātā projektu konkursa «Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos» rezultātu apstiprināšanu
9. Par Atzinības raksta pasniegšanu
10. Par Baltinavas kultūras nama pasākumu plāna aktualizētās redakcijas apstiprināšanu
11. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2013.gada 26.septembra noteikumos “Par degvielas un kurināmā uzskaites kārtību Baltinavas novada pašvaldībā”
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. K.
13. Par zemesgabala iznomāšanu A. B.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Bērzukalns” Baltinavas novadā
15. Par Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu
16. Par nekustamā īpašuma „A” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai
17. Par nekustamā īpašuma “Z” sadalīšanu un atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu
19. Par nosaukumu piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām
20. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0xxx Baltinavas novadā, sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai
21. Par grozījumu Baltinavas novada pašvaldības ceļu reģistrā