Iedzīvotāju ievērībai- INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM 5.JŪNIJĀ

2021.gada 5.jūnijā Latvijā norisināsies pašvaldību vēlēšanas. Pašvaldību domes tiks vēlētas 41 vēlēšanu apgabalā — 35 jaunajos novados un 6 valstspilsētās. Katrs vēlētājs vēlēšanām ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu apgabalā.


Jaunveidojamais Balvu novads (Baltinavas novads, Balvu novads, Rugāju novads un Viļakas novads) ir viens vēlēšanu apgabals, un vēlētāji no Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novada var balsot jebkurā Balvu novada vēlēšanu apgabala iecirknī.
Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijas kontaktinformācija
Brīvības iela 46A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins tel. 29118683 e-pasts: ivars.logins@llkc.lv
Komisijas sekretāre Ilona Blūma tel. 26563934 e-pasts: ilona.bluma@balvi.lv


Savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00.


Vēlēšanu iecirkņu darba laiki
Ja vēlētājam nebūs iespēja nobalsot vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, tad to varēs izdarīt iepriekšējās balsošanas dienās – 31.maijā, 3. un 4. jūnijā. Šo iespēju īpaši aicināti izmantot vēlētāji, kuri ir Covid-19 riska grupā, jo iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņos parasti ir mazāks balsotāju skaits.


Tiesības piedalīties vēlēšanās
Pašvaldību vēlēšanās var piedalīties Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7.martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums, ja vēlētājs līdz 2021.gada 27.maijam ir mainījis vēlēšanu apgabalu uz sava nekustamā īpašuma reģistrācijas vietu.
Balsošanas dokuments ir derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID).


Vēlētāju reģistrs
Šajās vēlēšanās pirmo reizi tiks izmantots tiešsaistes vēlētāju reģistrs, kas attiecīgās pašvaldības vēlētājiem ļaus balsot jebkurā novada vēlēšanu apgabala iecirknī.
Vēlēšanu komisijas darbinieks noskenēs vēlētāja pasi vai personas apliecību un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts Balvu novada vēlētāju sarakstā un reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja vēlētājam būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa komisija balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju reģistrā un papildus ziņas par vēlētāju ierakstīs balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par vēlēšanu materiālu saņemšanu. Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē.


Balsošana mājās
Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Balsot savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19, un slimojošu personu aprūpētāji, kā arī personas, kuras uzturas sociālās aprūpes vai ārstniecības institūcijās.
Pieteikt balsošanu mājās varēs no 31.maija līdz 5.jūnija plkst.12.00 savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.
Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijai Brīvības ielā 46A, Balvi, Balvu nov., LV-4501 vai sūtot uz e-pastiem: ivars.logins@llkc.lv vai ilona.bluma@balvi.lv .
Iesniegumā jānorāda:
1. vārds, uzvārds;
2. personas kods;
3. iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā;
4. precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai;
5. telefona numuru;
6. ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir;
7. vai atrodas vai neatrodas izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas saslimšanu vai inficēšanās riskiem;
8. iesniegums jāparaksta.


Vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, pēc plkst.12.00 saņemtie mājas balsošanas pieteikumi tiks izpildīti, ja vēlēšanu iecirkņa komisijai būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz iecirkņu slēgšanai, plkst. 20.00.
Iesnieguma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas sadaļā “Balsošana vēlētāja atrašanās vietā”.


Covid-19 drošības pasākumi
Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskus, vēlētāji aicināti vēlēšanu iecirknī ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus — 2 m distancēšanos, izmantot roku dezinficēšanas līdzekļus, ierasties sejas aizsargmaskā. Vēlēšanu iecirknī bez maskas drīkstēs atrasties – personas ar acīm redzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, kā arī vēlētāju bērni līdz 7 gadu vecumam.
Vēlētājiem, kuriem sejas maskas nebūs, tās varēs saņemt pie ieejas vēlēšanu iecirknī. Tāpat vēlētāji vēlēšanu iecirknī tiks aicināti izmantot savu pildspalvu. Ja vēlētājam šādas iespējas nebūs, iecirkņa darbinieki izsniegs tikai attiecīgajam vēlētājam paredzētu pildspalvu.
Katrā vēlēšanu iecirknī tiks noteikts maksimāli pieļaujamo personu skaits, kas vienlaikus drīkst uzturēties vēlēšanu iecirkņa telpās. Lai nodrošinātu vienmērīgu velētāju plūsmu un nedrūzmēšanos, balsošanai vēlētāji tiek aicināti izmantot rīta vai vakara stundas, kā arī iepriekšējās balsošanas dienas, kad iecirknī ir mazāks apmeklētāju skaits.


Uzziņai
Balvu novada pašvaldību vēlēšanām pieteikti 9 kandidātu saraksti, 149 deputātu kandidāti. Ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām un ziņām par kandidātiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē — pv2021.cvk.lv, kā arī Balvu novada vēlēšanu apgabala vēlēšanu iecirkņos no 2021.gada 31.maija.