Baltinavas novada dome informē!

Vakar, 16.06.Baltinavas novada domes sēdē tika izskatīts jautājums par kandidāta apstiprināšanu pašvaldības izpilddirektora amatam. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām«68.pantu, kurš nosaka ka „Pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.» un pašvaldības nolikuma 16.p.,kurš nosaka – „Izpilddirektoru pēc priekšsēdētāja priekšlikuma ieceļ dome", balsošanas rezultātā ar 7 balsīm „PAR" un 2 „PRET" šajā amatā tika apstiprināts Jānis Bubnovs, darbu uzsākot ar 1.jūliju 2016.gada.

Jānim Bubnovam ir divu ar pus gadu darba pieredze Baltinavas novada pašvaldībā.
Kopš 2014. gada strādā kā darba drošības speciālists un ugunsdrošības tehniķis.

Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā aizvietojis nekustamo īpašumu speciālistu — nodokļu administratoru. Strādājis novērtēšanas un izsoļu komisija. 2016.gadā slimības laikā aizvietojis izpilddirektoru. Kopš 2015. gada strādā administratīvajā komisijā un Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā kā klientu apkalpošanas speciālists. Kopš 2016.gada aprīļa ir iepirkumu komisijas loceklis.

Sava darbu pienākumu pildīšanas laikā ir parādījis sevi kā darbinieku, ar augstu atbildību, viņš rīkojas profesionāli, tikai un vienīgi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem. Savus amata pienākumus pilda godprātīgi, raksturojas kā uzņēmīgs, mērķtiecīgs, regulāri papildina savas profesionālās zināšanas, izrāda pašiniciatīvu un izsaka savus priekšlikumus darba pilnveidošanai. Pildot darba pienākumus sevi parādījis kā darbinieks, kurš aizstāv un cīnās par Baltinavas novada pašvaldības un novada iedzīvotāju interesēm.

Labi kontaktējas ar klientiem un darbiniekiem, problēmas un konfliktsituācijas risina mierīgā ceļā, ievērojot ētikas un morāles pamatprincipus.

Ļoti labi pārzina pašvaldības darba specifiku, darbības raksturu, iestāžu funkcijas ir pieredze pašvaldības darbā, kas ļoti nozīmīgi un svarīgi, racionālai un nepārtrauktai pašvaldības darbības nodrošināšanai.

Arī no novada iedzīvotājiem ir saņemtas tikai pozitīvas atsauksmes par Jāņa Bubnova darbu, un izteikts atbalsts Jāņa Bubnova kandidatūrai izpilddirektora amatā.

Priekšsēdētājas iesniegums par kandidāta izvērtēšanu bija iesniegts un izskatīts Sociālo un saimniecisko lietu un Finanšu komitejās, kur ieguva komitejas locekļu pozitīvu atzinumu un tika virzīts apstiprināšanai Domes sēdē.