Adopcija

Pakalpojuma apraksts

Lai veiktu adopciju, notiek adopcijai iesniegto dokumentu pārbaude un ģimenes izpēte, izvērtējot adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu; noskaidrojot adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtējot adoptētāja materiālo, psihisko stāvokli u.c. veida piemērotību adopcijai.

Adopcijas lietu sakarā Bāriņtiesa lemj par:

- personas atzīšanu par adoptētāju;
- brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā;
- to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
- bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
- pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
- adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Adoptētājs bāriņtiesai iesniedz: pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, adoptētāja reliģiskā pārliecība; laulības apliecības kopiju; dokuments par laulības šķiršanu; izziņa par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību; dzīves apraksts (CV); izziņa par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Cīrule- barintiesa@baltinava.lv, tālr. 64563411, 26674837, fakss 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.