Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot rīcībnespējīgo personu intereses, lemj par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Jāierodas bāriņtiesā, jāiesniedz nepieciešamie dokumenti: personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu), iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu, lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), tiesas nolēmums par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšanu.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Cīrule - barintiesa@baltinava.lv, tālr. 64563411, 26674837, fakss 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.