Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalsts


Pabalsta apraksts
Baltinavas novada materiāls atbalsts mirušās personas apbedīšanai. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušas personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Baltinavas novads, apbedīšanai.


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Sociālajā dienestā viena mēneša laikā no personas miršanas dienas jāiesniedz šādi dokumenti:
iesniegums;
miršanas apliecības kopija, uzrādot miršanas apliecības oriģinālu.


Pabalsts netiek piešķirts:
ja tiek izmaksāts Baltinavas novada domes saistošo noteikumu Nr.17 „Par pabalstu piešķiršanu baltinavas novadā 12.. punktā minētais pabalsts.


Pabalsta apmērs:
Apbedīšanas pabalsts ir € 60,00


Iesnieguma veidlapa


Reglamentējošie normatīvie akti

Baltinavas novada domes 23.11.2017 saistošie noteikumi Nr.17 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā"


Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109