Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalsts


Pabalsta apraksts
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu 60,00 euro ir personai, kura uzņēmusies mirušas personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Baltinavas novads un kuram Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) izmaksātā apbedīšanas pabalsta nav vai tas ir mazāks par valstī noteikto trūcīgās ģimenes (personas) statusa apmēru.


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Sociālajā dienestā viena mēneša laikā no personas miršanas dienas jāiesniedz šādi dokumenti:
Iesniegums, miršanas apliecības kopija, uzrādot miršanas apliecības oriģinālu.


Pabalsts netiek piešķirts:

ja tiek izmaksāts Baltinavas novada domes saistošo noteikumu Nr.16 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā" 12.. punktā minētais pabalsts.


Pabalsta apmērs:
Apbedīšanas pabalsts ir € 60,00.Iesnieguma veidlapa


Reglamentējošie normatīvie akti
Baltinavas novada domes 29.11.2018. saistošie noteikumi Nr.16 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā"
Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109