Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana un aizbildņu apliecību izsniegšana

Pakalpojuma apraksts

1.Pakalpojums nepieciešams gadījumā, ja bērns paliek bez vecāku aprūpes, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai.

2. Pakalpojums nepieciešams, ja persona iecelta par aizbildni bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Jāierodas bāriņtiesā, jāiesniedz nepieciešamie dokumenti: 1.Bērnam vecumā no septiņiem gadiem - bērna fotogrāfija (3x4cm), pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam - izglītības iestādes izziņa. 2. Aizbildnim - aizbildņa fotogrāfija (3x4cm).

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Cīrule- barintiesa@baltinava.lv, tālr. 64563411, 26674837, fakss 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.