Aprūpes mājās pakalpojums

Aprūpes mājās pakalpojums


Lai piešķirtu aprūpes mājās pakalpojumu, klientam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā pēc deklarētās dzīves vietas.
Kā saņemt pakalpojumu?


Lai persona saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošu minimālo aprūpes mājās pakalpojumu, Sociālais dienests klienta dzīvesvietā aizpilda brīva parauga karti, kurā novērtē attiecīgās personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem, un norāda datus par personu un tās ģimeni, dzīves apstākļiem, personas resursu un pašaprūpes novērtējumu, kā arī nepieciešamo sociālā pakalpojuma veidu un pakalpojuma saņemšanas ilgumu.


Personai jāiesniedz šādi dokumenti:
1) personas iesniegums, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2) ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību un medicīnisko kontrindikāciju neesamību (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības);
3) invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
4) likumīgo apgādnieku rakstisks iesniegums un apgādnieku ienākumus apliecinoši dokumenti;
5) Sociālais dienests var pieprasīt personai iesniegt papildu dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.


Pakalpojuma apmaksa
Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu ir:
1. vientuļiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti, kuri vecuma, fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ nevar veikt savu personīgo aprūpi un ikdienas mājas darbus paša spēkiem, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi (personas vecumā) veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt minētajai personai nepieciešamo mājas aprūpes pakalpojumu un kuru ienākumi atbilst trūcīgas personas statusam par Baltinavas novada Sociālā dienesta sociālo funkciju veikšanai paredzētajiem līdzekļiem;
2. ja ir 1. punktā minētie kritēriji, bet persona atbilst maznodrošinātas personas statusam – personas līdzmaksājums ir 10% apmērā no pakalpojuma izmaksām.
3. ja ir 1. punktā minētie kritēriji, bet personas ienākumi pārsniedz maznodrošinātās personas statusa piešķiršanai noteiktos ienākumus – personas līdzmaksājums ir 25% apmērā no pakalpojuma izmaksām.
4. personām, kurām ir maksātspējīgi likumīgie apgādnieki, nepieciešamības gadījumā tiek piešķirts aprūpes mājās pakalpojums, bet pakalpojuma apmaksu pilnā apmērā veic apgādnieki vai pati persona.


Reglamentējošie normatīvie akti
• Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu
• Baltinavas novada domes 27.11.2014. saistošie noteikumi Nr.12 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Baltinavas novadā”
Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282 26393109