Paziņojums Par Baltinavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam pirmā redakcijā


Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam (gala redakcija) [30.01.2013]

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam (1.redakcija)

---------------

Veidlapa priekšlikumu iesniegšanai Baltinavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijai 2012.-2030.gadam


Baltinavas novada pašvaldība 2012.ada 27.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 9. 3.&.„Par Baltinavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai".

Baltinavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 15.oktobra līdz 2012.gada 26.novembrim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Baltinavas novada pašvaldībā: Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas nov., Mazā zāle (2.st.) 2012.gada 06.novembrī plkst.10.00.

Rakstiskus priekšlikumus par Baltinavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam pirmo redakciju var iesniegt Baltinavas novada pašvaldībā: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594, vai pēc adreses novada kancelejā, vai elektroniski nosūtot uz e-pastu: planosana@baltinava.lv līdz 2012.gada 26.novembrim.


Ar Baltinavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam pirmo redakciju var iepazīties Baltinavas novada pašvaldībā: Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas novads, novada bibliotēkā vai arī šeit (sk.pielikumi).


Dokumenti tiek izstrādāti ar 100% ESF finansējumu.