Baltinavas vidusskolas pirmsskola

2017./2018. mācību gadā Baltinavas vidusskolas pirmsskolu apmeklē 37 bērni.

Darbojas 3 bērnu grupas:

- 5-6-gadīgo bērnu grupa,

- 4-gadīgo bērnu grupa,

- jaukta vecuma bērnu grupa.

Baltinavas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu darbs tiek organizēts integrēto rotaļnodarbību veidā saskaņā ar licencētu pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).

Grupas strādā 5 dienas nedēļā no 8.00 līdz 18.00

Mērķis: sagatavot pirmsskolas vecuma bērnus pamatizglītības apguvei, ievērojot audzēkņu individualitātes, harmoniskas personības veidošanos.

Uzdevumi:

• veicināt bērnu garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību;

• attīstīt katra bērna individualitāti;

• veicināt komunikatīvo spējas;

• nodrošināt bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei;

• attīstīt bērnu radošumu, zinātkāri.

Mūsu tradīcijas:

• Zinību diena,

• gadskārtu svētki( Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas),

• Latvijas dzimšanas diena,

• tematiskās izstādes,

• Māmiņu diena,

• Izlaidums.

Baltinavas vidusskolas pirmsskola 0Baltinavas vidusskolas pirmsskola 1Baltinavas vidusskolas pirmsskola 2Baltinavas vidusskolas pirmsskola 3Baltinavas vidusskolas pirmsskola 4
Skolas darbības pamatmērķi

Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, īstenot izglītības procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi

- nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu izglītību;
- īstenot pirmsskolas izglītības programmu, pilnu vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmu, audzināšanas un interešu izglītības programmas;
- sagatavot skolēnus izglītības turpināšanai nākošajā izglītības pakāpē un apzinātai profesijas apguvei;
- izvēlēties mācību un audzināšanas darba formas un metodes, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
- racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
- sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu pirmsskolas, obligātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem.