Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana

Pakalpojuma apraksts

  1. Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:

- ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;

- bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;

- vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;

- vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai;

- konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu.

  1. Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam, ja ir atkrituši aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli.
  2. Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, ja:

- vecāks ar bērnu apietas sevišķi slikti (piem. konstatēta vardarbība pret bērnu);

- vecāks nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību, un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Lai atjaunotu bērnu aizgādības tiesības, jāiesniedz argumentēts iesniegums.

1.Administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:

- uz viena vecāka iesnieguma pamata;

- iestādes iniciatīvas pamata;

- uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

2. Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:

- uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;

- iestādes iniciatīvas pamata;

- uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Cīrule- barintiesa@baltinava.lv, tālr. 64563411, 26674837, fakss 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.