Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidatoriem

Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidatoriem


Pabalsta apraksts
Baltinavas novada materiāls atbalsts Černobiļas avārijas seku likvidatoriem


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Baltinavas novada domes sniegtajām ziņām un sastādīto sarakstu.


Pabalsts tiek piešķirts:
Pabalstu piešķir personai, kuras deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.


Pabalsta apmērs:
Pabalsts ir € 25,00 vienu reizi gadā un izmaksa tiek veikta 25. martā vai nākamajā valstī oficiāli noteiktajā darba dienā


Reglamentējošie normatīvie akti
Baltinavas novada domes 23.11.2017 saistošie noteikumi Nr.17 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā"
Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109