Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. galīgā redakcijas apstiprināšana


1.sējums paskaidrojuma raksts
2.sējums teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par sabiedrisko apspriešanu

---

Grafiskā daļa (1) [10.02.2013]

Grafiskā daļa(2) [10.02.2013]

Baltinavas novada pašvaldība 2013.gada 24.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.1.3.& "Par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu".

Teritorijas plānojumu izstrādāja SIA "Sustainable Advances Solutions" un pašvaldības speciālisti, konsultējoties ar valsts institūciju un iestāžu darbiniekie.

Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas publiskošanas termiņš ir noteikts no 2013.gada 30.janvāra līdz 2013.gada 20.februārim.

Rakstiskas atsauksmes par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgo redakciju var sniegt Baltinavas novada pašvaldībā: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, LV - 4594, elektroniski- planosana@baltinava.lv līdz 2013.gada 20.februārim

Ar Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgo redakciju var iepazīties Baltinavas novada pašvaldībā: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, LV - 4594.


Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/048 „Baltinavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde" ietvaros.