Paziņojums par Baltinavas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam galīgo redakciju

Baltinavas novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.

2012.gada 20.decembrī domes sēdes protokols Nr.14.1.&, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona 2012.gada 3.decembra Nr. 2.-4.3/668 pozitīvu atzinumu Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gada galīgai redakcijai, tika pieņemts lēmums atzīt 2012.gada 25.oktobrī (protokols Nr. 10.1.&) Baltinavas novada domes sēdē apstiprināto redakciju par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam galīgo redakciju, kas sastāv no diviem sējumiem:

I sējums. Pašreizējās situācijas analīze ar pielikumiem uz 86 lapām,

II sējums. Stratēģiskā daļa ar pielikumiem uz 58 lapām.

Baltinavas novada attīstības programmas izstrādātājs ir SIA "Sustainable Advanced Sasolutions" un novada pašvaldība, adrese - Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594; tālruņa numurs - 64521227; pašvaldības mājas lapa - www.baltinava.lv.

Interesenti var iepazīties ar izstrādāto un apstiprināto Baltinavas novada Attīstības programmu 2012. - 2018. gadam Baltinavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Baltinavā katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00, vai Baltinavas novada mājas lapā www.baltinava.lv sadaļā /Plānošanas dokumenti/ nodaļa < AP> (attīstības programma).

Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/048 „Baltinavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde" ietvaros.

Baltinavas novada dome