Iepirkumu plāns

Apstiprināts:

Baltinavas novada
Iepirkumu komisijas sēdē
2018.gada 5.februārī (protokols Nr. 12)


Iepirkumu plāns (aktualizēts) 2018.gadam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta 1.daļu

Numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma veids, profila saite

CPV kods, iepirkuma

līguma veids

Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks

Datu aktualizācijas termiņš

1. Baltinavas novada dome Brieksīnes kapličas remonts ID BND 2018/4 PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
45453000-7 kapitālais remonts un kosmētiskais
remonts
Marts 01.03.2018.
Aktualizēts
2. Baltinavas novada dome Pārtikas produktu piegāde Baltinavas vidusskolas vajadzībām,
ID Nr. BND 2018/5
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
15000000-8
Preču piegādes līgums
Maijs 05.02.2018.
Atjaunota informācija
19.06.2018.

3.

Baltinavas novada dome

Apgaismojuma uzstādīšana Parka ielā ID BND 2018/6

PIL 9.panta kārtībā

http://www.baltinava.lv/iepirkumi

34993000-4
Ielu remontdarbi
Pakalpojuma līgums

Jūnijs

05.02.2018.

Atjaunota informācija

19.06.2018

4. Baltinavas novada dome Malkas iegāde Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas vajadzībām
ID Nr. BND 2018/7
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
03413000-8,
Preču piegādes līgums
Jūnijs 05.02.2018.
Atjaunota informācija
19.06.2018
5. Baltinavas novada dome Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve II kārta
BND 2018/8
Atklāts konkurss 45233100-0 Būvdarbi
Pakalpojuma līgums
Augusts 05.02.2018.
Atjaunota informācija
19.06.2018.

6.

Baltinavas novada dome

Parka ielas seguma atjaunošana ID BND 2018/9

PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi

45233142-6
Ceļu remontdarbi. Būvdarbi
Pakalpojuma līgums

Augusts

05.02.2018.

Atjaunota informācija

19.06.2018.

7.

Baltinavas novada dome

Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām
ID Nr. BND 2018/10

PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi

09310000-5, pakalpojuma līgums

Augusts/septembris

05.02.2018.

8. Baltinavas novada dome Malkas iegāde Baltinavas novada pašvaldības iestādēm

ID Nr. BND 2018/11

PIL 9.panta kārtībā

http://www.baltinava.lv/iepirkumi

03413000-8,

Preču piegādes līgums

Septembris/oktobris05.02.2018.
9. Baltinavas novada dome Degvielas iegāde Baltinavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

ID Nr. BND2018/12

PIL 9.panta kārtībā

http://www.baltinava.lv/iepirkumi

09100000-0,

Preču iegādes līgums

Oktobris05.02.2018.


Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja D.Ločmele