Pabalsts jaundzimušā aprūpei

Pabalsts jaundzimušā aprūpei


Pabalsta apraksts
Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā aprūpei, par katru jaundzimušo bērnu ir vienam no vecākiem, ja jaundzimušā bērna pirmā deklarētā dzīvesvieta ir Baltinavas novada administratīvajā teritorijā un šajā teritorijā reģistrēts bērna dzimšanas fakts.


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā aprūpei, Sociālajā dienestā ir nepieciešams iesniegt bērna vecāka vai pilnvarotas personas iesniegumu.


Pabalsts tiek piešķirts:
Ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta pabalsta pieprasīšanas dienā ir Baltinavas novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir € 145,00 par katru jaundzimušo bērnu;
viena no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta pabalsta pieprasīšanas dienā ir Baltinavas novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir € 72,50 par katru jaundzimušo bērnu.
Bērna dzimšanas apliecībā norādīts tikai viens vecāks, kura deklarētā dzīvesvieta pirms pabalsta pieprasīšanas dienas vismaz 6 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 145,00 euro par katru jaundzimušo bērnu.


Iesnieguma veidlapa


Reglamentējošie normatīvie akti
Baltinavas novada domes 29.11.2018. saistošie noteikumi Nr.16 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā"


Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109