Mantisko interešu aizsardzība

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantiskās intereses lemj par:

  1. Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/rīcībnespējīgas personas vārdā viņam piekritušo mantojumu.
  2. Par bērnam/rīcībnespējīgajai personai piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.
  3. Par mantojuma sadalīšanu, bērna/rīcībnespējīgas personas mantas (ja tās vērtība nepārsniedz € 14000) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.
  4. Īpašuma iegūšanu bērnam/rīcībnespējīgajai personai.
  5. Bērnam/rīcībnespējīgajai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz € 14000) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar lietu tiesībām lietderīgumu.
  6. Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
  7. Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
  8. Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu, atkarībā no izskatāmā jautājuma bāriņtiesā jāiesniedz:

-aizbildņa / vecāka/, aizgādņa iesniegums;
-bērna dzimšanas apliecības kopija;
-miršanas apliecības kopija;
-mantojuma saraksts;
-mantojuma apliecība;
-īpašuma tiesību apliecinošs dokuments,
-izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu,
-darījuma līguma projekts,
-kredītiestādes izziņa.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Cīrule- barintiesa@baltinava.lv, tālr. 64563411, 26674837, fakss 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.