Maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss

Maznodrošinātās ģimenes (personas) statussLai iegūtu maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu, jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā pēc jūsu deklarētās dzīves vietas, jāiesniedz iesniegums (veidlapa), jādeklarē savi ienākumi un piederošā manta (iztikas līdzekļu deklarācija).


Kādiem tad jābūt ienākumiem?

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja:
1) tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 (triju) mēnešu periodā nepārsniedz 50% no Latvijas Republikā notektās minimālās mēneša darba algas;
2) ģimenē (mājsaimniecībā) dzīvo tikai nestrādājošs pensionārs(-i) un/vai persona(-s) ar invaliditāti un/vai ar tiem kopā dzīvo nepilngadīgi bērni, un ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī, pēdējo 3 (triju) mēnešu laikā, nepārsniedz 85% no Latvijas Republikā notektās minimālās mēneša darba algas;
3) tā nav noslēgusi uztura līgumu;
4) naudas līdzekļu uzkrājumi ģimenei (personai) kopā nepārsniedz 50% no Latvijas Republikā notektās minimālās mēneša darba algas,
5) tai nepieder vērtspapīri vai īpašums;
6) tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
7) persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta otrajā daļā minētos gadījumus.
Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:1) dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī manta, uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pielikuma 1., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punktu;
2) īpašumā esoša zeme, kuras platība nepārsniedz 10 ha; mežs, kura platība nepārsniedz 3 ha; nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi, vai īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem, kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums
3) viens transportlīdzeklis, kas tiek izmantots ģimenes locekļu vai personas ikdienas vajadzību nodrošināšanai un ir vecāks par 7 gadiem.
Personai jāiesniedz dokumenti, kas pierāda faktus:
• strādājošiem – darba algas izziņa par pēdējiem trim mēnešiem;
• invalīdiem DEAK izziņas;
• bērniem, kuri nemācās novada skolās, izziņa no mācību iestādes.
• Apliecinoši dokumenti par ienākumiem no saimnieciskās vai profesionālās darbības, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai.
• bankas konta izdruka par pēdējiem 3 mēnešiem
• Pašvaldības sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.
Kas jānorāda deklarācijā?
Par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
- ienākumi no algota darba;
- valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
- atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
- citi ienākumi,
Ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu no darījuma brīža līdz iesnieguma iesniegšanai pašvaldības sociālajā dienestā, izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai.
Ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu periodu.
Ienākumus deklarē apmērā, kas veidojas pēc valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas.
Par ienākumiem neuzskata piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu par asistenta izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.
Reglamentējošie normatīvie akti
• Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu
• Baltinavas novada domes 26.10.2017 saistošie noteikumi Nr.14 „Par maznodrošinātas un trūcīgās ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā”.


Iesnieguma veidlapa


Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109