Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas

Maija mēneša sniegavīru parāde

12. maija rīts atnesa pārsteigumu- ziema atgādināja par sevi, bagātīgi saputinot sniegu pavasara ziediem pilnajos dārzos un zālājos.

BMMS tiek novērtēta, piešķirot maksimālo akreditācijas laiku – 6 gadus

Rit otrais semestris Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā. Šis laiks ir bijis ļoti atbildīgs visai skolas saimei.

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas aktualitātes

Informācija Baltinavas Mūzikas un makslas skolas audzēkņu vecākiem.
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.