Notariāliem pielīdzināmu darījumu izdarīšana un apmaksa

Notariāliem pielīdzināmu darījumu, pilnvaru, iesniegumu un testamentu apliecinājumu izdarīšana un apmaksa


Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos, Baltinavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, par kuriem valsts nodevas tiek iemaksātas novada domes kasē, Baltinavas novada domē.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Personas, kuras griežas Bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda pasi un nepieciešamos dokumentus, piemēram, dzīvesvietas deklarācijas izziņu, dzimšanas, miršanas vai laulības apliecību.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmo daļu Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1. par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
2. par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
3. par testamenta sastādīšanu vai atsauk­šanu — 18,50 euro;
4. par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
5. par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
6. par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
7. par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
8. par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
9. par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
10. par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
11. par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
12. par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
13. par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
14. par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
15. par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
16. par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Uzziņas un informācija

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Cīrule- barintiesa@baltinava.lv, tālr. 64563411, 26674837, fakss 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.